Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Politiek

Het besluit tot het mogelijk maken van de Burgerbaan moet in de 2e Kamer worden genomen. Hierbij is het belangrijk dat de Burgerbaan niet als het eigendom van één politieke partij wordt gezien, maar juist door alle partijen wordt gedragen.

In sommige huidige standpunten van de belangrijkste politieke partijen zijn raakvlakken met het idee van de Burgerbaan te vinden. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven met daarachter een symbool dat aangeeft in hoeverre er een positief of negatief raakvlak is:

past prima bij de Burgerbaan

minder of niet meer nodig bij een Burgerbaan

staat op gespannen voet met Burgerbaan

staat haaks op de Burgerbaan

200px-VVD.svg

pastprimaInkomensafhankelijke regelingen aanpassen, zodat mensen er niet op achteruit gaan als ze gaan werken.

pastprimaWW-uitkering eerste drie maanden verhogen, duur verkorten; werkgevers betalen niet eerste zes maanden WW.

pastprimaMensen in Wsw en Wajong herkeuren; werkgevers ruimere mogelijkheden geven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

pastprimaOntslagrecht versoepelen, vaste wettelijke ontslagvergoeding van een week per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris.

pastprimaArbeidsrechtelijke positie van ambtenaren gelijkstellen aan die van andere werknemers.

pastprimaCao’s niet verplicht opleggen aan ondernemingen die niet bij totstandkoming betrokken waren.

pastprimaAOW naar 67 jaar in 2018, daarna koppelen aan levensver-wachting. Aanvullende pensioenen harmoniseren met de AOW.

Logo_PvdA.svg

Budget voor individuele ondersteuning om langdurig werklozen aan het werk te helpen.

pastprimaWettelijk leeftijdontslag op 65-jarige leeftijd wordt afgeschaft.

pastprimaWerkgevers betalen de eerste zes maanden van de WW het loon door; hoogte en duur van WW blijven gelijk.

pastprimaAOW in drie stappen omhoog tot 67 jaar in 2025.

pastprimaGrote en middelgrote bedrijven hebben verplicht 5% arbeids-gehandicapten of (voorheen) langdurig werklozen in dienst.

pastprimaMinimumtarieven voor ZZP’ers.

pastprimaKinderbijslag wordt inkomensafhankelijk.

PVV-logo.svg

pastprimaHoogte en duur van de WW blijven ongewijzigd.

pastprimaKinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal twee kinderen; geen verdere bezuinigingen op kinderopvang.

pastprimaAOW-leeftijd blijft 65.

pastprimaEr wordt niet getornd aan ontslagbescherming en ontslagvergoeding.

Er komt een werkplicht voor bijstandsjongeren.

pastprimaGeen bezuinigingen op sociale werkplaatsen.

pastprimaWajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten.

CDA_logo.svg

pastprimaLastenverlichting voor gezinnen met kinderen.

pastprimaAOW geleidelijk omhoog met levensverwachting; AOW kan tussen 65 en 70 flexibel worden opgenomen.

pastprimaWerknemers krijgen persoonlijk budget voor scholing en werk-naar-werktrajecten.

pastprimaWerkgevers betalen eerste half jaar kosten van WW aan het UWV; deze plicht op termijn vervangen door afspraken over loondoorbetaling.

pastprimaWsw, Wajong, Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren worden samengevoegd; Wajong blijft bestaan voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jongeren.

200px-SP_nl_logo_2006.svg

pastprimaLoondoorbetaling bij ziekte wordt na zes maanden overgenomen door collectieve verzekering.

pastprimaOntslagbescherming handhaven, duur WW niet korten.

pastprimaWerkgevers betalen niet de eerste zes maanden WW.

pastprimaAOW in ieder geval tot 2020 op 65 jaar, geen automatisch ontslag bij 65 jaar.

pastprimaWsw, Wajong, Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren worden samengevoegd; Wajong blijft bestaan voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jongeren.

Flexibiliteit op arbeidsmarkt beperken, werknemers krijgen eerder recht op vast contract.

pastprimaLoonkostensubsidies en andere voorzieningen voor werkgevers die mensen met beperking in dienst nemen.

pastprimaKinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en vervalt voor hoogste inkomens.

D66.svg

pastprimaRegels omtrent ziektewet, arbeidsongeschiktheid en Arbowet voor mkb aanpassen, zodat zij, zonder veel risico, sneller en vaker mensen aan zullen nemen..

pastprimaModernisering en vereenvoudiging ontslagrecht om vaste contracten weer aantrekkelijk te maken.

pastprimaWerkgevers betalen eerste zes maanden WW; WW wordt korter maar hoger.

pastprimaAOW-leeftijd naar 67 in 2021, daarna koppelen aan levensverwachting; eerder opnemen AOW leidt tot korting.

pastprimaWajong, Wsw en Wet werk en bijstand samenvoegen, uitvoering bij gemeenten.

Toegang ZZP’ers tot sociale zekerheid vereenvoudigen.

GroenLinks.svg

pastprimaMaximale WW-duur één jaar, eerste half jaar 90% laatstverdiende loon, tweede half jaar 80%.

pastprimaVerplichte quota werkgevers voor aantal arbeidsgehandicapten, uitgezonderd kleine bedrijfjes; overheid stimuleert en faciliteert.

pastprimaTop van beursgenoteerde bedrijven en (semi)publieke instellingen bestaat voor minstens 30% uit vrouwen.

pastprimaKinderbijslag inkomensafhankelijk.

pastprimaAOW versneld omhoog met één maand per jaar tot 67 in 2023; ouderen met goed inkomen betalen mee aan AOW.

Toegang zelfstandigen tot sociale zekerheid verbeteren.

ChristenUnie.svg

pastprimaKinderbijslag verhogen en gelijktrekken voor alle leeftijdsgroepen, kindgebonden budget verhogen.

pastprimaScholingsplicht, in plaats van sollicitatieplicht, voor bijstandsmoeders.

pastprimaAOW-leeftijd naar 67 jaar in 2023.

ZZP’ers kunnen zich inkopen in een arbeidspool met werkgarantie en toegang tot sociale zekerheid.

pastprimaOntslagvergoedingen verhogen, uitbetaling in termijnen.

pastprimaOpbouw WW, driekwart maand per gewerkt jaar, bij werk naast de WW wordt verrekend op basis van verdiend loon, niet uren.

pastprimaSteun voor werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen; werkgevers die dat niet doen betalen meer premie.

Party_for_the_Animals_logo.svg

pastprimaOntslagbescherming blijft, vergoeding koppelen aan door werknemer reëel geleden schade.

pastprimaDuur WW omlaag, hoogte WW in eerste maanden omhoog.

Langdurig werklozen worden financieel gestimuleerd om maatschappelijke taken te vervullen.

ZZP’ers en flexwerkers krijgen toegang tot arbeidsongeschiktheid- en pensioenverzekeringen.

pastprimaVanaf 2018 AOW-leeftijd stapsgewijs verhogen naar 67 jaar in 2030.

pastprimaBijstandsuitkering blijft gebaseerd op het individu.

pastprimaWajong en Wsw blijven vangnet voor mensen met een beperking.